Εταιρεία στη Βουλγαρία

Εταιρεία στη Βουλγαρία- ίδρυση,λογιστικά,διαχείριση,αλλαγές Εξυπηρετούμε τα συμφέροντά σας στη Βουλγαρία! Σας δίνουμε τις λύσεις υπεύθυνα,αξιόπιστα και αποτελεσματικά!

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας εταιρείας ώστε να ξεκινήσετε  άμεσα την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

 Εταιρεία στη Βουλγαρία:

1.Επιλογή νομικής μορφής:

Στη Βουλγαρία υπάρχουν οι ακόλουθες νομικές μορφές εμπορικών εταιρειών:

 • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
 • Ανώνυμη εταιρεία
 • Ομόρρυθμη εταιρεία
 • Ετερόρρυθμη εταιρεία
 • Ετερόρρυθμη εταιρεία με μετοχές

Η Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα πρόσωπο.

2.Επιλογή:
 • αντικείμενο και επιθυμητά ονόματα
 • μέτοχοι και διαχειριστή/διαχειριστές/
 • μετοχικό κεφάλαιο και μερίδια
 • έδρα και διεύθυνση διαχείρισης  

Ορισμένες δραστηριότητες υπόκεινται σε αδειοδότηση όπως:

 • Ίδρυσης εταιρείας Διεθνών Μεταφορών
 • Ίδρυσης εταιρείας τουριστικό πράκτορα/τουριστικό γραφείο
 • Ίδρυσης εταιρείας εύρεσης προσωπικού
 • Ίδρυσης εμπορικής εταιρείας πολύτιμων λίθων
 • Ίδρυσης εταιρείας πετρελαίου και συναφών προϊόντων
 • Ίδρυσης ναυτιλιακής εταιρείας
 • Ίδρυσης φαρμακευτικής εταιρείας κτλ.

Ως τόσο οι ως άνω άδειες εκδίδονται εφόσον έχει γίνει η ίδρυση της εταιρείας.

3.Σύνταξη εταιρικών εγγράφων
 • Μετάφραση,επικύρωση και υπογραφή των εταιρικών εγγράφων
 • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού μεσεγγύησης  στο όνομα της υπό ίδρυσης εταιρείας, που κατατίθεται το κεφάλαιο έναρξης
4.Υποβολή  των εταιρικών εγγράφων στο Εμπορικό Μητρώο

Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις στη Βουλγαρία

 • 10%  εταιρικός φόρος
 • 0% φόρος εταιρειών σε περιοχές με υψηλή ανεργία
 • 10% φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ανεξάρτητα κλιμακίου εισοδήματος
 • 5% φορολογικός συντελεστής για τη διανομή μερισμάτων/η διανομή μερισμάτων στη Βουλγαρία δεν είναι υποχρεωτική/0% για τα μερίσματα που καταβάλλονται σε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι φορολογικός κάτοικος εντός την Ε. Ε.
 • 20% ΦΠΑ       
Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται:
 • στο αλκοόλ
 • τα προϊόντα καπνού
 • τα πολυτελή αυτοκίνητα
 • τον ηλεκτρισμό
 • το πετρέλαιο

Η ασφάλιση του διαχειριστή αρχίζει με την έκδοση του πρώτο τιμολόγιο και οι εισφορές είναι ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρείας.Ως τόσο είναι υποχρεωτική μόνο εάν δεν ασφαλίζεται πουθενά εντός της Ε.Ε.Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης είναι από τα χαμηλότερα στην Ε. Ε.Για πληρωμές που δέχεται η εταιρεία σε μετρητά χρειάζεται ταμειακή μηχανή.Υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

Για τη δική σας εταιρεία στη Βουλγαρία ζητήστε μας προσφορά εδώ.
Εταιρεία στη Βουλγαρία
Εταιρεία στη Βουλγαρία